Hirdetés

Hozzászólok Aktív témák

 • Tomi_78

  tag

  válasz Fire/SOUL/CD #2028 üzenetére

  Köszi, de sajnos most sem jó. :(
  Ugyanúgy húzzák a csíkot maguk után, sőt, most már a kép nyilakkal történő mozgatása is akadozik. De itt a teljes kód:

  unit Unit1;

  {$mode objfpc}{$H+}

  interface

  uses
  Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, LCLType, ExtCtrls, Math;

  type

  { TForm1 }

  TForm1 = class(TForm)
  procedure FormClick(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
  procedure FormPaint(Sender: TObject);
  procedure palyafrissites(Sender: TObject);
  private

  public

  end;

  type Tpuffancsok = class(TObject)
  private
  public
  xhely,yhely,celx,cely: integer;
  iranya: double;
  kepe: TBitmap;
  mitcsinal: string;
  sebessege: byte;
  end;

  var
  Form1: TForm1;
  palyakep: TBitmap;
  palyafrissito: TTimer;
  palyakepx,palyakepy,puffancsdb: integer;
  puffancskep: array [0..7] of TBitmap;
  puffancs: array of Tpuffancsok;

  implementation

  {$R *.lfm}

  { TForm1 }

  function ponttav(var x1: integer; var y1: integer; var x2: integer; var y2: integer): double;
  begin
  result:=sqr((x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1));
  end;

  function pontirany(var x1: integer; var y1: integer; var x2: integer; var y2: integer): double;
  var szam: double;
  begin
  szam:=arctan2(y2-y1,x2-x1);
  if szam<0 then szam:=szam+2*pi;
  result:=360-(szam*180)/pi;
  end;

  procedure TForm1.palyafrissites(Sender: TObject);
  var kovx,kovy,i: integer;
  begin
  for i:=0 to puffancsdb-1 do
  begin
  case puffancs[i].mitcsinal of
  'megy': begin
  if puffancs[i].celx>puffancs[i].xhely then
  kovx:=puffancs[i].xhely+puffancs[i].sebessege
  else if puffancs[i].celx<puffancs[i].xhely then
  kovx:=puffancs[i].xhely-puffancs[i].sebessege
  else
  kovx:=puffancs[i].xhely;
  if puffancs[i].cely>puffancs[i].yhely then
  kovy:=puffancs[i].yhely+puffancs[i].sebessege
  else if puffancs[i].cely<puffancs[i].yhely then
  kovy:=puffancs[i].yhely-puffancs[i].sebessege
  else
  kovy:=puffancs[i].yhely;
  if ponttav(puffancs[i].xhely,puffancs[i].yhely,kovx,kovy)<=puffancs[i].sebessege then
  puffancs[i].mitcsinal:='semmit'
  else
  begin
  puffancs[i].iranya:=pontirany(puffancs[i].xhely,puffancs[i].yhely,kovx,kovy);
  puffancs[i].xhely:=kovx;
  puffancs[i].yhely:=kovy;
  end;
  end;
  end;
  canvas.copyrect(Rect(0,0,width,height),palyakep.canvas,Rect(palyakepx,palyakepy,width,height));
  //invalidate;
  //with palyakep.canvas do invalidate;
  end;
  end;

  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
  var i: integer;
  begin
  for i:=0 to puffancsdb-1 do
  begin
  puffancs[i].celx:=mouse.cursorpos.X+abs(palyakepx);
  puffancs[i].cely:=mouse.cursorpos.Y+abs(palyakepy);
  puffancs[i].mitcsinal:='megy';
  end;
  end;

  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  var i,j: byte;
  begin
  randomize;
  width:=Screen.width;
  height:=Screen.height;
  left:=0;
  top:=0;
  palyakep:=TBitmap.Create;
  palyakep.SetSize(width*2,height*2);
  palyakep.canvas.brush.color:=clblue;
  palyakep.canvas.fillrect(0,0,width*2,height*2);
  palyakepx:=0;
  palyakepy:=0;
  for i:=0 to 7 do
  begin
  puffancskep[i]:=TBitmap.Create;
  puffancskep[i].LoadFromFile('puffancs\puff'+inttostr(i)+'.bmp');
  puffancskep[i].transparent:=true;
  end;
  puffancsdb:=0;
  for j:=0 to 2 do
  begin
  setlength(puffancs,puffancsdb+1);
  puffancs[puffancsdb]:=Tpuffancsok.create;
  puffancs[puffancsdb].xhely:=random(500)+1;
  puffancs[puffancsdb].yhely:=random(500)+1;
  puffancs[puffancsdb].iranya:=0;
  puffancs[puffancsdb].sebessege:=2;
  puffancs[puffancsdb].mitcsinal:='semmit';
  inc(puffancsdb,1)
  end;
  palyafrissito:=TTimer.Create(nil);
  palyafrissito.interval:=10;
  palyafrissito.ontimer:=@palyafrissites;
  end;

  procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
  var i: byte;
  begin
  palyakep.Free;
  for i:=0 to 7 do
  puffancskep[i].free;
  end;

  procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState
  );
  begin
  if Key=VK_LEFT then
  begin
  if (palyakepx+palyakep.canvas.width)-4>=width then
  begin
  dec(palyakepx,4);
  end;
  end;
  if Key=VK_RIGHT then
  begin
  if palyakepx+4<=0 then
  begin
  inc(palyakepx,4);
  end;
  end;
  end;

  procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
  var puffalkepe: byte;
  i: integer;
  begin
  canvas.draw(palyakepx,palyakepy,palyakep);
  for i:=0 to puffancsdb-1 do
  begin
  puffalkepe:=trunc(puffancs[i].iranya*8/360);
  if puffalkepe>7 then puffalkepe:=0;
  palyakep.canvas.draw(puffancs[i].xhely,puffancs[i].yhely,puffancskep[puffalkepe]);
  end;
  end;

  end.

  [ Szerkesztve ]

Hozzászólok Aktív témák

Hirdetés